آلودگي هوا و صوت

سنجش, کنترل و مدلسازي آلودگي هوا و صوت در واحدهاي صنعتي

کنترل و رفع آلودگي

انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه کنترل و رفع آلودگي ناشي از خودروها

سنجش آلودگي هوا

مشاوره، نصب, راه اندازي و راهبري ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا و صدا

محيط زيست

ارايه اطلاعات فني و تخصصي به سازمان و ادارات كل محيط زيست كشور

همکاري با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي

همکاري با دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي در زمينه پروژه هاي کاهش آلودگي هوا و صدا

  • All Logs01-05
  • 8
  • All Logs01-07 (1)
  • shinyei